Stanovy

Stanovy amatérského divadelního souboru Voživot z.s.

1.

Základní ustanovení

 1. Název organizace: Voživot z.s.
 2. Sídlo sdružení: Táborská 464, Mladá Vožice 39143
 3. Právní postavení: Amatérský divadelní soubor Voživot o.s. (dále jen DS) je občanským sdružením ve smyslu zákona č.83/ 1990sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, vykonávající svou činnost na území České republiky a právnickou osobou ve smyslu § 6 odst. 4 téhož zákona.
 4. Sdružení je dobrovolnou zájmově společenskou a nepolitickou organizací sdružující občany všech věkových kategorií.
 5. Sdružení může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci české republiky i v zahraničí.

 

2.

Poslání a cíle sdružení

 1. Posláním Amatérského divadelního souboru Voživot a.s. je přispívat k popularizaci  a rozvoji kulturního a vzdělávacího společenského dění v obci Mladá Vožice, jižních Čechách, ČR a EU.
 2. Cílem je organizovat a účastnit se kulturních projektů, divadelních představení, vzdělávacích a kulturních akcí.
 3. Zúčastňovat se festivalů, přehlídek ochotnických divadel a dalších kulturních akcí a vytvářet propagační činnost pro své akce.
 4. Spolupracovat s obdobnými společenskými a jinými organizacemi zabývajícími se obdobnou tematikou v ČR a EU.
 5. Hlavním cílem DS je studium činoherních, loutkových a hudebních divadelních her, her pro dospělé, děti a mládež a jejich veřejná prezentace v Mladé Vožici i na zájezdech, tedy činnost spočívající v provozování amatérského divadla, pořádání kulturních akcí, pořádání akcí jiných divadelních souborů a společenských akcí.
 6. Cílem DS je také oživit dlouholetou tradici činnosti Amatérského divadla v Mladé Vožici, včetně využití a znovu oživení loutek, které zde zůstaly po činnosti minulých souborů.
 7. Vydávání publikací, propagačních a informačních materiálů k seznámení s činností DS, jeho postupy a realizací.

 

 

3.

Členství ve sdružení

 1. Členy DS se mohou stát fyzické osoby bez rozdílu věku. Členství v DS je řádné a čestné.
 2. Řádným členem se může stát fyzická osoba, která se rozhodne aktivně věnovat zájmové umělecké činnosti.
 3. Čestné členství schvaluje valná hromada DS.
 4. Řádné členství vzniká dnem schválení členské přihlášky radou DS.
 5. Členství zaniká:

-          Vystoupením člena

-          Úmrtím člena

-          Zrušením členství nebo neplněním členských povinností

-          Vyloučením člena valnou hromadou

 

 1. Povinnosti člena:

-          Povinností všech členů bez rozdílu druhu členství je rozvíjet a obhajovat dobré jméno DS.

Povinností řádných členů je přispívat aktivně k rozvoji činnosti DS a dodržovat předem domluvený program, pokud jim to dovoluje jejich občanské zaměstnání.

 

 1. Práva člena:

-          Každý člen má právo účastnit se divadelních představení a jiných akcí pořádaných DS za zvýhodněnou cenu, stanovenou radou DS a účastnit se valné hromady.

-          Řádný člen DS má prostřednictvím své aktivní činnosti na valné hromadě právo volit a být volen do orgánů DS.

 

4.

Orgány DS

 1. Valná hromada

-          Valná hromada je nejvyšším orgánem DS. Schází se jednou ročně a usnáší se prostou většinou. Valná hromada je schopná usnášet se, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina.

-          Valná hromada volí nejméně 3 členy Rady DS: Předseda, tajemník a člen rady. Tito členové mohou být valnou hromadou odvoláni pro porušování svých povinností.

-          Valná hromada má právo přezkoumat rozhodnutí všech orgánů DS.

 

 1. Rada DS

-          Rada DS organizuje a řídí veškerou činnost DS v době mezi konáním valných hromad a rozhoduje o všech záležitostech, jejichž rozhodnutí není výslovně stanovami vyhrazeno valné hromadě.

-          Ze svého středu volí rada DS předsedu, tajemníka a případně další funkcionáře.

-          Rada rozhoduje o přijetí člena či o ukončení jeho členství ve smyslu těchto stanov.

-          Rada provádí jednou ročně zevrubnou kontrolu a revizi účtů, způsobu účtování DS a zprávu o výsledcích podávají valné hromadě.

-          Rada rozhoduje o věcech hospodářských a volí konkrétního člena rady, který odpovídá za vedení účetnictví, včetně majetku movitého i nemovitého, který nese za tuto stránku odpovědnost.

 

 1. Statutární zástupci DS

-          Statutárními zástupci DS jsou každý sám o sobě předseda a tajemník Rady DS. Zastupují  Amatérský divadelní soubor Voživot o.s. navenek a jednají jejím jménem. Při práci výboru svolávají jeho jednání. Valné hromadě předkládají zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení. Za svou činnost je odpovědný každý sám o sobě.

-          Předseda podepisuje běžné písemnosti.

-          Předseda je v nepřítomnosti zastupován jednatelem.

-          Předseda nebo jednatel může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena DS.

-          Jednatel je oprávněn za občanské sdružení provádět běžné právní úkony stanovené předsedou sdružení.

 

5.

Zásady hospodaření

 1. Voživot o.s. je neziskovou organizací. Bude hospodařit s hmotnými a příležitostnými příjmy, které tvoří dotace, dary, bankoví úroky, sponzorské příspěvky, příjmy z akcí sdružení, např. vstupné apod. Sdružení může uzavřít smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou pro materiální a finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje DS tvoří výdaje na vybavení a činnost zájmových aktivit, reklamu, pronájmy a úhrady služeb při pořádání akcí, odvod autorských honorářů, náhrada cestovních výdajů a výdajů na stravu pro činné členy, nezbytné výdaje spojené s činností rady a valné hromady, výdaje za materiál a další investiční prostředky pořízené v souladu s posláním DS. (divadelní budova, její provoz, zařízení)
 3. Voživot o.s. může nabývat movitého i nemovitého majetku a též hospodařit s majetkem, jenž mu je svěřen do trvalého nebo dočasného užívání.
 4. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

6.

Okolnosti zániku a likvidace sdružení

 1. Občanské sdružení Voživot může ukončit svou činnost dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O zániku spolku rozhoduje valná hromada.
 2. S majetkem, právy a závazky po likvidaci, bude naloženo podle usnesení valné hromady.
 3. Zanikne-li DS z naprostého nedostatku členů a o majetkovém vypořádání nerozhodla ani valná hromada, bude majetek rozdělen mezi zbylé členy rovným dílem. Nezůstane-li člen žádný, připadne majetek DS do správy města Mladá Vožice.

 

 

7.

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Změnu stanov provádí Valná hromada.
 2. Valná hromada může vnitřními směrnicemi upravit záležitosti neošetřené stanovami ani Obecně závaznými právními předpisy.
 3. Voživot z.s. může být kolektivním členem dalších organizací sdružujících kulturní a společenské činnosti svazů a sdružení v rámci své působnosti, v souladu s cíli a činností Voživot o.s.
 4. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra, což je dnem 10.5. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2021 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.0.3, from BuyNowShop.com.